Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities

 1. Dropcart B.V. (hierna: Dropcart) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot bemiddeling van verkoop van verhandelbare producten waaronder maar niet uitsluitend verbruiksartikelen, speelgoed, mechanische hulpmiddelen en voedingsmiddelen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Reseller’ verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Dropcart via API-koppeling, via e-mail of via een andere weg. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Supplier verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Dropcart via API-koppeling, via e-mail, via Webportal of via een andere weg.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Koopovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Reseller en Dropcart en/of de rechtsbetrekking tussen de Supplier en Dropcart.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘API-koppeling’ verstaan: de technische link tussen de website van de Reseller en het systeem van Dropcart en de technische link tussen het systeem van Dropcart en Supplier.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan https://www.dropcart.nl/.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Webportal’ verstaan de mogelijkheid via automatische koppeling of handmatig producten en/of diensten aan te bieden en bestellingen in te zien.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Betaalprovider’ verstaan het platform welke faciliteert in het verwerken van de betaling van Klant aan zowel Reseller als Dropcart als Supplier.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Reseller en Dropcart en tussen Dropcart en Supplier.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Dropcart overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 3 Identiteit van Dropcart

 1. Dropcart is bij de KvK geregistreerd onder nummer 60680326 en draagt BTW-identificatienummer NL854012965B01. Dropcart is gevestigd aan de Prof. Van der Waalsstraat 2 (1821BT), te Alkmaar.
 2. Dropcart is telefonisch te bereiken op +31 72 567 50 55, per e-mail via info@dropcart.nl of middels de website https://www.dropcart.nl.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Dropcart en Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Dropcart en Reseller en/of Supplier mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Alkmaar.

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Dropcart garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Dropcart kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 2. Dropcart is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Dropcart en Reseller / Supplier


Artikel 6 Koopovereenkomst

 1. Supplier biedt via de Website of Webportal producten en/of diensten aan, geeft beschikbare voorraad en verzendkosten aan, indiceert levertijd en draagt zorg voor het onverwijld bijwerken van deze gegevens indien deze wijzigen.
 2. Reseller plaatst (indirect) door middel van API-koppeling een bestelling, waarna Dropcart deze bevestigt per e-mail. Pas wanneer Dropcart de bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 3. Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Reseller tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website.
 4. De opdrachtbevestiging die Dropcart aan Reseller stuurt in geval van een bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 5. Eventuele aantekeningen en reacties van Reseller op de opdrachtbevestiging van Dropcart maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Dropcart die alsnog schriftelijk bevestigt.
 6. Supplier accepteert automatisch bestellingen die, binnen de door Supplier zelf gestelde parameters, aangeboden worden via Website of Webportal waardoor direct een koopovereenkomst tot stand komt. Supplier behoud zelf verantwoordelijkheid om, binnen de door Supplier zelf gestelde parameters, aan de koopovereenkomst te voldoen.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle door Dropcart gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Verzendkosten kunnen per bestelling en per land verschillen. Per bestelling kan per Supplier éénmaal verzendkosten berekend worden. Deze kosten worden door Supplier via de Website of Webportal vooraf kenbaar gemaakt. Het is mogelijk dat voor één bestelling meerdere Suppliers aangestuurd worden waardoor meer dan éénmaal verzendkosten berekend worden.
 3. Reseller ontvangt op moment van bestellen direct het orderbedrag op het Betaalplatform en staat direct Applicatiefees af bestaande uit bijvoorbeeld maar niet uitsluitend inkoopprijs van de bestelde producten, transportkosten van verschillende Suppliers en kosten van Dropcart.
 4. Uitbetaling aan Supplier vind plaats op basis van creditfacturen vanuit Dropcart. Uitbetaling vind plaats op maandelijkse basis, aan het eind van elke kalendermaand.
 5. In het geval van een debitfactuur, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend voortvloeiend uit levering van een ondeugdelijk product of ontbinding van de koopovereenkomst, is Reseller of Supplier verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de factuur is verzonden het factuurbedrag aan Dropcart te betalen.
 6. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 7. Indien Reseller of Supplier een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Reseller of Supplier is Dropcart gerechtigd alle ten behoeve van Dropcart te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Reseller of Supplier schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Reseller of Supplier.
 8. Indien Dropcart om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Reseller of Supplier, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst

 1. Reseller heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen uitgezonderd consumptieartikelen, verbruiksartikelen en andere zaken van bederfelijke aard.
 2. Indien er al kosten gemaakt zijn door Supplier met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen aan Reseller die voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Reseller. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 3. Producten waarvan de gesealde/verzegelde verpakking verbroken is zijn onderhevig aan een waardevermindering van honderd (100) procent en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht tenzij redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het verbreken van de gesealde/verzegelde verpakking in transport plaatsgevonden heeft.
 4. In het geval dat Reseller haar klacht kenbaar gemaakt heeft bij Dropcart, door Dropcart of Supplier vastgesteld is dat een ondeugdelijk product geleverd is door Supplier en geen oplossing gevonden kan worden dan wel een deugdelijk vervangend product geleverd kan worden is het alsnog mogelijk in overleg de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt door Supplier of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL, GLS, TNT, UPS of DHL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Supplier levert product binnen de door Supplier op de Website of via de Webportal gestelde levertijd mits de bestelde producten op voorraad zijn en behoudens overmacht zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in lid 2 van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door Supplier, dient Reseller Dropcart in te lichten. Dropcart zal Supplier verzoeken zo spoedig mogelijk te leveren. Wanneer Supplier niet binnen een redelijke termijn reageert en/of levert, mag Reseller de Koopovereenkomst ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Dropcart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft via de Website en/of de Webportal en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Dropcart.
 2. Indien Dropcart aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Reseller of Supplier is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Dropcart's verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Dropcart gecrediteerde of te crediteren bedrag behorend bij de bestelling waartoe de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Dropcart is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.
 5. Dropcart is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.
 6. Dropcart is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Reseller of Supplier. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Dropcart, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend Mollie, Supplier, Reseller, ziekte van personeel van Dropcart zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Dropcart, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn de partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Dropcart overgaan tot debitering van de eventueel betaalde creditfacturen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Dropcart heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst

 1. Dropcart is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Reseller of Supplier de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Dropcart goede grond heeft te vrezen dat Reseller of Supplier in die verplichtingen tekort zal schieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Reseller of Supplier, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Reseller of Supplier niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dropcart vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dropcart op Reseller of Supplier zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Dropcart de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Reseller of Supplier toerekenbaar is, is Dropcart gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 5. Indien Reseller of Supplier zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dropcart gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Reseller of Supplier daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.